วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนระดับประถมศึกษา(วิชาภาษาไทยป.๒)

โรงเรียนปิยมาตย์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่............................. วิชาภาษาไทย   (ท๑๒๑๐๑)         ปีการศึกษา      ๒๕๕๓
ภาคเรียนที่         ชั้นประถมศึกษาปีที่                        หน่วยที่             เรื่อง  โรงเรียนต้นไม้
สัปดาห์ที่ ............  เวลา ...........  คาบ        วันที่ ........................... เดือน ..................  พ.ศ.  ๒๕๕๔
***************************************************
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่    การอ่าน
มาตรฐาน  ท.๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและนิสัยการอ่าน
สาระที่   การเขียน
มาตรฐาน  ท.๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร     เขียนเรียนความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
สาระที่     วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน  ท.๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น   วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด
๑.อ่านออกเสียงคำ   คำคล้องจอง   ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
๒.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้
๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๔.ระบุความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ    คำคล้องจอง  ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ
-การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
-รู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เทคนิควิธีการสอน
-ระบบกลุ่ม
-ระดมความคิด

จุดประสงค์
๑.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเรื่องที่กำหนดและจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้
๒.นักเรียนสามารถอ่านในใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดและจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้
๓.นักเรียนสามารถรู้และเข้าคำใหม่ในบทเรียนได้
๔.นักเรียนรู้และเข้าใจคำยากในบทเรียน
๕.สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่    เรื่องอ่านออกเสียงและสรุปใจความสำคัญ
ขั้นนำ
๑.ทดสอบก่อนเรียน  ๑๐  นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจแล้วแจ้งคะแนนในครั้งต่อไป
๒.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  ครูอ่านหนังสือเรียน ภาษาพาทีบทที่    เรื่อง  โรงเรียนต้นไม้  ให้เด็กฟัง  1  รอบ  แล้วให้เด็กอ่านตาม   จากนั้นให้เด็กแบ่งกันอ่านให้เพื่อฟังคนละ   3   วรรค
ขั้นสอน
๑.ครูสนทนากับนักเรียน   เรื่องโรงเรียนต้นไม้  
๒.ครูให้เด็กสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านลงในสมุด
๓.ครูให้นักเรียนจินตนาการว่านักเรียนพูดอะไรกับต้นไม้   ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พูดได้    จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีเกี่ยวกับต้นไม้พูดได้ในความคิดของนักเรียนเอง
๔.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันหาคำยากและคำใหม่จากบทเรียน   แล้วส่งแทนออกมานำเสนอให้เพื่อนฟัง    โดยเขียนคำเหล่านั้นลงในบัตรที่ครูแจกให้
ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคำยากและคำใหม่ในบทเรียนว่ามีคำอะไรบ้าง   โดยครูพูดเสริมและเพิ่มเติมคำยากและคำใหม่ของเด็กๆ    จากนั้นให้เขียนลงในสมุดของตัวเองเป็นคำอ่าน
๒.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องโรงเรียนต้นไม้ว่าต้นไม้มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร
๓.ครูตรวจผลงานจากสมุดของนักเรียน

ครั้งที่    เรื่องการอ่านในใจและสรุปใจความสำคัญ
ขั้นนำ
๑.ทดสอบก่อนเรียน ๑๐  นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจแล้วแจ้งคะแนนในครั้งต่อไป
๒.ครูกล่าวสวัสดีกับนักเรียนทุกๆคนในห้องเรียนจากนั้นครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการอ่านในใจ

๒.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  ครูอ่านหนังสือ                         เรื่อง  โรงเรียนต้นไม้  ให้เด็กฟัง  1  รอบ  แล้วให้เด็กอ่านตาม   จากนั้นให้เด็กอ่านในใจ
ขั้นสอน
๑.ครูสนทนากับนักเรียน   เรื่องโรงเรียนต้นไม้  
๒.ครูให้เด็กสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านลงในสมุด
๓.ครูให้นักเรียนนำเรื่องที่อ่านมาจินตนาการและวาดเป็นเรื่องราวตามความคิดของนักเรียนเอง  
๓.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันหาคำยากและคำใหม่จากบทเรียน   แล้วส่งแทนออกมานำเสนอให้เพื่อนฟัง    โดยเขียนคำเหล่านั้นลงในบัตรที่ครูแจกให้
ขั้นสรุป
๑.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคำยากและคำใหม่ในบทเรียนว่ามีคำอะไรบ้าง   โดยครูพูดเสริมและเพิ่มเติมคำยากและคำใหม่ของเด็กๆ    จากนั้นให้เขียนลงในสมุดของตัวเองเป็นคำอ่าน
๒.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องโรงเรียนต้นไม้ว่าต้นไม้มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร
๓.ครูตรวจผลงานจากสมุดของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน
๑.ประเภทสื่อ
          ใบความรู้               ใบงาน
๒.วัสดุ/อุปกรณ์
                หนังสือภาษาพาที
               
๓.แหล่งการเรียนรู้
                ครู  อาจารย์
                ผู้ปกครอง
                ห้องสมุด

เครื่องมือที่ใช้วัด
-ใบความรู้
-การเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน
-สังเกตจากการตั้งใจเรียนในห้องเรียน

การวัดและประเมินผล
๑.วิธีการวัดและประเมินผล
                -การตรวจผลงานจากใบงาน
        -การทำแบบทดสอบและการทำแบบฝึกหัด
                -สังเกตจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม
                -การตั้งคำถามและตอบคำถาม

๒.เครื่องมือวัดและประเมินผล
-ใบความรู้
-การเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน
-สังเกตจากการตั้งใจเรียนในห้องเรียน

๓.เกณฑ์การวัดและประเมินผล
                คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
                                ตอบถูกต่ำกว่า     ข้อ                 :              อ่อนมาก
ตอบถูกต่ำกว่า   ๓-๔  ข้อ            :              อ่อน
 ตอบถูกต่ำกว่า   ๕-๖  ข้อ                 :              พอใช้
ตอบถูกต่ำกว่า   ๗-๘  ข้อ            :              ดี
ตอบถูกต่ำกว่า   ๙-๑๐  ข้อ                :              ดีมาก

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ตอนที่ 
จงเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์  (๕  คะแนน)

เจ้าต้นข้าวเอ๋ย                                       เคยเป็นข้าว.....................
เจ้าถูก............เลือก                                            จากเมล็ดข้าว
แม่หาบจากบ้าน                                                   ไป........................กลางนา
ขอน้ำจาก..............                                            ขอรักจากดวงดาว
ขอนมจากดิน                                                       มาให้เจ้า.................                        

ตอนที่ ๒  ( ๕ คะแนน)
๑.ต้นไม้พูดได้มีอายุกี่ปีแล้ว
                ก.  ๖๙  ปี                  ค.  ๘๙  ปี
                ข.  ๗๙  ปี                             ง.  ๙๙  ปี
๒. ต้นไม้ประจำชีวิตให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง
                ก.                            ข.            ค.                            ง.
๓.คำว่า ต้นไม้ในชื่อ โรงเรียนต้นไม้หมายถึงอะไร
                ก.                            ข.
                ค.                            ง.                                   
๔.วันแรกของการเปิดเทอมเด็กๆเป็นอย่างไร
                ก.เศร้า                     ข.เสียใจ
                ค.สนุกครื้นเครง                  ง.ร้องให้
๕.จากเพลง เจ้าต้นข้าวเอ่ย...ที่ลุงไทร้องให้เด็กฟังเจ้าต้นข้าวหมายถึงใคร
          บันทึกหลังการสอน

เรื่อง.......................................................................................................
ผลการสอน
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
อุปสรรค/ปัญหา
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ.................................................................ครูประจำวิชา
                                                                                (...................................................................)
                                                                                  ................./............................./...................
ความคิดเห็นของหัวหน้าสาระ/วิชาการ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                       ลงชื่อ.................................................................หัวหน้าสาระ/วิชาการ
                                                              (...................................................................)
                                                                ................./............................./....................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น