วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัวชื่อ-นามสกุล     นางสาวสุกัญญา        แสงจันทร์วรโชติ
วัน/เดือน/ปีเกิด    18  มิถุนายน   2528
ที่อยู่    20   หมู่   12   ตำบลแม่นาเรือ    อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   56000
อีเมล์:  kiab_lovely@hotmail.com
โทรศัพท์   083-3247736

ประวัติการศึกษา
- มีนาคม 2552    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปริญญาตรี    คณะศิลปศาสตร์    เอกสารสนเทศทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.58

ประวัติการทำงาน
- 2549 - ปัจจุบัน
สอนระดับอนุบาล    โรงเรียนปิยมาตย์    20   หมู่  12      ตำบลแม่นาเรือ    อำเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา   56000

ความเชี่ยวชาญการใช้งานคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Lan, Foxpro

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น